Procedures

Klachtenprocedure

Binnen alle mogelijkheden die TCI heeft en de wet- en regelgeving toelaat, proberen wij bij TCI uw examen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Natuurlijk staat de kwaliteit van de beoordeling bovenaan. Daarnaast trachten wij de examenkosten zo laag mogelijk te houden voor u als examendeelnemer.

Verbeteringen
Na ieder examen voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit om uw examenbeleving te meten.

Indien u daarnaast nog tips heeft horen wij die graag. U kunt deze sturen naar: info@tci-examens.nl

Klachten
Indien u tegen een aspect (denk aan informatieverstrekking, inhoud of organisatie van het examen) van de examinering een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie van TCI, kunt u dit binnen 2 weken na de bekendmaking van de examenuitslag indienen. Klachten die later dan de hiervoor genoemde termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

U dient de klacht, voorzien van handtekening, op te sturen naar:

Per mail: info@tci-examens.nl t.a.v. de klachtencommissie. Vermeldt altijd uw deelnemernummer in het onderwerp van de mail.

of

Per post: Stichting TCI, t.a.v. de klachtencommissie, Dorpsstraat 47, 4145 KB Schoonrewoerd.

Vermeld in uw brief ten minste:

- Uw naam, adres en deelnemer/ kandidaatnummer,

- Datum van indiening klacht,

- Omschrijving van het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft,

- De grond van de klacht,

- Mogelijke oplossingen.

U dient hiervoor gebruik te maken van het klachtenformulier in pdf formaat of als word-document.

De klachtencommissie doet binnen 10 weken na indiening uitspraak. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht. 

Download het reglement klachten- en bezwarenprocedure hieronder voor de volledige tekst.

Indien u het niet eens bent met de klachtenafhandeling na doorlopen van deze klachtenprocedure, kunt u hiertegen beroep aantekenen. Hiervoor is de beroepsprocedure voor klachten betreffende de examinering en de geschillenprocedure voor klachten betreffende overige zaken. U kunt dit terugvinden in het reglement klachtenprocedure.

Het reglement klachten- en bezwarenprocedure vanaf 1-9-2022 treft u hier